Privacy policy

Deze website wordt beheerd door Urker Vis Online (ook aangeduid als “wij” en “ons”), kan persoonlijke gegevens over jou verzamelen wanneer je met ons communiceert. Als bedrijf zijn we toegewijd aan het respecteren en beschermen van de privacy van alle personen met wie we communiceren. Wij zullen jouw persoonlijke gegevens te allen tijde verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming.

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij jouw persoonlijke informatie en de rechten die je hebt met betrekking tot die informatie verzamelen en gebruiken. Urker Vis Online is de gegevensbeheerder van alle persoonlijke gegevens die jij ons verstrekt, ook met betrekking tot deze website (urkervisonline.nl)

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van de nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie.

Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens.
In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • *Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en ons;
  • *Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
  • *Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);
  • *Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.
 

Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met inachtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan info@urkervisonline.nl

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

 

Belangrijk!

Helaas hebben we moeten besluiten onze webshop tijdelijk uit de lucht te halen. We werden geconfronteerd met een verhoging van 400% voor onze energiekosten en kunnen dit niet doorrekenen in de vis, want dan wordt het onbetaalbaar voor onze klanten. Vandaar dit besluit.

Als de energieprijzen weer normaal worden, starten we weer op.